Aktuality

Oznam.

Starosta obce zvoláva na nedeľu 30.09.2018 OZ, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu so zač. o 17 hod. Program OZ-

1. Prijatie VZN na určenie miest pre vylepovanie plagátov.
2. Odsúhlasenie žiadosti o NFP pre výzvu Wifi pre Teba.

3. Rôzne.                                                                                                                                  4.Záver.

Starosta obce     F.Marcin